96 63 18 80 // unglemvig@lemvig.dk

Erhversrettet 8. - 9. klasse

Hvad er erhvervsrettet 8. + 9. klasse?

Det er en udskolingsklasse i det almene område, der fungerer som et alternativt til den almindelige overbygning på en folkeskole, friskole eller efterskole. Der er særlig vægt på praktikforløb, uddannelses- og erhvervsrettet undervisning i dansk, matematik og engelsk.

Skolegangen ligger som udgangspunkt på Christinelystskolen og er organiseret under UNGLEMVIG (ungdomsskoleloven).

De 1 – 2 år man kan gå i erhvervsrettet 8. + 9. klasse, skal ses som en brobygningsperiode mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne hvor formålet er:

• At løfte elevens personlige, sociale og faglige kompetencer.
• At eleven afslutter med en 9. klasse afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk, som danner grundlag for optagelse på en erhvervsuddannelse.
• At eleven forberedes til en erhvervsuddannelse, får en læreplads eller fortsætter deres skolegang.

Hverdagen:

Hverdagen veksler mellem undervisning og praktik – ugentligt er der som udgangspunkt 3 dage i skole og 2 dage i ulønnet praktik, som tilrettelægges i samarbejde med lokale virksomheder, butikker, landbrug og andre interesserede

Eleven undervises i fagene dansk, matematik og engelsk samt andre relevante fag og emner, herunder vejledning om muligheder i uddannelsessystemet. Fagene kombineres i videst mulige omfang med erhvervsrettet indhold og tager udgangspunkt i praktiske problemer, som skal undersøges og løses.

Målgruppe:

Elever i folkeskolen, som går i 8. eller 9. klasse hvor det vurderes, at eleven kan profitere af et praksisorienteret og erhvervsrettet skoletilbud og som ønsker sig udvidede praktikmuligheder med interesse i og potentiale for en erhvervsuddannelse.

Forudsætninger:

• At eleven er motiveret for at deltage i både skole- og praktikforløb.
• At eleven kan understøttes til at bestå folkeskolens eksamen i dansk, matematik og engelsk.
• At eleven bliver i stand til at træffe et realistisk uddannelses- og jobvalg.
• At eleven er mødestabile og læringsparate både på skole- og praktikdage.

Erhvervsrettet 8. + 9. klasse er et frivilligt undervisningstilbud og eleven skal være indstillet på at:

• Arbejde for at lære så meget som muligt i dansk, matematik og engelsk.
• Samarbejde med klassekammeraterne, så alle får mulighed for en positiv faglig, social og personlig udvikling.
• Udvise nysgerrighed og fleksibilitet i praktiksøgningen, både i forhold til fag, beliggenhed og arbejdstider.
• Indgå motiveret og ansvarlig i dagligdagen på praktikpladsen – møde til de aftalte tider, udføre de givne opgaver og samarbejde med kollegaerne på praktikpladsen.

Optagelse til erhvervsrettet 8. + 9. klasse.

Der foretages en individuel vurdering af om eleven kan profitere af tilbuddet og klassen har løbende optag i skoleåret. Indstillingen til en plads i erhvervsrettet 8. + 9. klasse sker i samarbejde med elevens nuværende skole og elevens forældre.

For at komme i betragtning skal du sende en mail til unglemvig@lemvig.dk med et ansøgningsskema:

• Eleven udfylder ansøgningsskemaet, hvor eleven tydeliggør motivationen og baggrunden for en erhvervsfaglig retning og gerne hvilken retning       eleven kan se sig selv i.
• Elev og forældrene indkaldes herefter til en individuel samtale, hvor Christinelystskolen og UNGLEMVIG deltager.
• Senest 14 dage efter samtalen træffes der en afgørelse, som endeligt skal godkendes af visitationsudvalget.

Ansøgningsskema finde I her: Ansøgningsskema til UNG 1.pdf i skal udfylde skemaet og sende den vedhæftet på denne sikker mail adresse: unglemvig@lemvig.dk

Hvis der ansøges, skal elever og forældre være indforstået med, at der kun undervises i dansk, matematik, engelsk og at der derfor ikke kan opnås fuld afgangsprøve, men hvis alle prøves bestås, gives der adgang til de erhvervsfaglige uddannelser, eventuelt via optagelsesprøver.

Spørgsmål rettes til UNGLEMVIG 96631880 eller på unglemvig@lemvig.dk

Erhvervsrettet pdf.pdf