96 63 18 80 // unglemvig@lemvig.dk

Forsikringer og erstatningspligt​

Lemvig Kommune, herunder UNGLEMVIG, har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner. Det er derfor jeres egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis jeres børn eller unge kommer til skade i forbindelse med en aktivitet i UNGLEMVIG.

​Det gælder også i forbindelse med skader på genstande, hvor vi holder os til gældende lovgivning på området

Paragraf 1: Den, der har forældremyndigheden over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart overfor skadeslidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7500 kroner for hver skadegørende handling eller undladelse.

Stk. 2: Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden solidarisk for det stk. 1 nævnte beløb.

Paragraf 2: Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved skadegørende handlinger eller undladelser efter lovens ikrafttræden.