VÆKSTHUSET


I slutningen af 2009 blev det besluttet, at man ville oprette et skoletilbud, en såkaldt heltidsskole, under Lemvig Ungdomsskole. Tilbuddet blev etableret med baggrund i folkeskoleloven, hvor der står at undervisningspligten kan ”op-fyldes ved deltagelse i heltidsundervisning i den kommunale ungdomsskole i henhold til lov om ungdomsskoler”.


Ungdomsskolens heltidsundervisning blev indført i 1975, og er således ikke en ny lov. Den blev indført i forbindelse med udvidelsen af undervisningspligten fra 7 til 9 år og ned det formål at åbne mulighed for, ”at elever, der har behov for en anden undervisning end folkeskolens, kan opfylde deres undervisnings-pligt ved deltagelse i ungdomsskolens heltidsundervisning, uden at der skal gives særlig tilladelse hertil”.


Ifølge ungdomsskolebekendtgørelsen af 20. november 1990 skal heltidsunder-visningen indhold ”stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og give eleverne de samme muligheder for en alsidig udvikling og kundskabstileg-nelse, som hvis de havde gået i folkeskolen”.

Dog er ungdomsskolens heltidsundervisning ikke bundet af folkeskolens regler om deling på klassetrin, fagrække, læseplaner, timeopdeling m.m., hvilket gi-ver ganske særlige muligheder for udformning af undervisningstilbud.

Det betyder


•At heltidsundervisningen kan lade en række praktiske opgaver, der kan motivere indlæringen af det teoretiske stof, indgå i undervisningen

•At undervisningen kan tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkelte elevs evner, manglende kundskaber, faglige huller og særlige interesser og ønsker

I heltidsundervisningen tilrettelægges skoledagen i et vist omfang utraditionelt med hensyntagen til den enkelte elevs behov. Undervisningen vægter i høj grad at bidringe eleven selvtillid og social forståelse samt at udvikle såvel teore-tiske, faglige som praktiske kompetencer hos eleven.


Tilbuddet:

Som ovenfor nævnt, består heltidsundervisningen i Lemvig Ungdomsskole af tilbuddet Væksthuset. Tilbuddet er fysisk placeret på Lemvig Ungdomsgård. 

Der er derfor et tæt og naturligt samarbejde med Ungdomsgården og Unge-støttecentret på grund af den fysiske placering, og fordi mange af de un-ge/eleverne naturligt færdes i dette miljø. Således kommer en stor del af elev-gruppen regelmæssigt på Ungdomsgården, herunder specialtilbuddene samme sted. Fra en start med blot en enkelt elev, rummer tilbuddet pt. 13 unge i alde-ren 13 -17 år.


Lemvig 1. maj 2019

#unglemvig